Profil Kancelarii

Przedmiotowy zakres działalności Kancelarii obejmuje następujące obszary:

Prawo cywilne

 • prowadzenie spraw dot. prawa własności, użytkowania wieczystego, służebności, użytkowania, zastawu, hipoteki,
 • prowadzenie spraw z zakresu prawa rodzinnego w tym o rozwód, separację, alimenty, dot. władzy rodzicielskiej,
 • prowadzenie spraw z zakresu prawa zobowiązań w tym o odszkodowanie, lub zadośćuczynienie, zapłatę, z tyt. rękojmi i gwarancji,
 • prowadzenie spraw z zakresu prawa spadkowego, oraz dotyczących podziału majątku.

Prawo pracy

 • obsługa prawna pracodawców w zakresie przepisów kodeksu pracy oraz aktów okołokodeskowych,
 • udzielanie porad prawnych oraz reprezentowanie pracowników w sporach z pracodawcą,
 • przygotowywanie dokumentów i aktów prawnych z zakresu prawa pracy (regulaminów, zarządzeń, pism, umów, kontraktów menedżerskich),
 • prawo ubezpieczeń społecznych, renty, emerytury, świadczenia przedemerytalne.

Prawo gospodarcze

 • udzielanie pomocy przy rozpoczęciu działalności gospodarczej osób fizycznych, rejestracja w Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym, uzyskiwanie zezwoleń i koncesji w związku z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • uczestnictwo przy zawieraniu, rokowaniach i negocjacjach obejmujących zawarcie lub zmianę umowy bądź ugody,
 • opracowywanie projektów umów, statutów, regulaminów i innych aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa,
 • stała lub jednorazowa obsługa podmiotów gospodarczych.

Prawo administracyjne

 • przygotowywanie interpretacji, wyjaśnień, analiz, opinii prawnych w zakresie prawa podatkowego,
 • zastępstwo przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi,
 • sporządzanie odwołań i skarg od decyzji podatkowych,
 • składanie wniosków, zgłoszeń, uzyskiwanie pozwoleń, odwołania od decyzji, reprezentowanie w postępowaniu administracyjnym.

Windykacja

 • odzyskiwanie należności dłużników, prowadzenie postępowania przedsądowego,
 • przygotowywanie projektu ugody w sprawach spłaty zadłużenia,
 • dochodzenie należności na drodze sądowej, zastępstwo procesowe,
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych.

Copyright 2007 - 2010 Dorota Seweryn-Stawarz.
Projekt strony - Wojciech Zasina.